• Rea Vitali, ErtFlix ''Keraia", Athens

  • Emi Livaniou(Huffington Post Greece) Special Edition, Clara Poulantza